Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Nabavka sredstava za održavanje čistoće“

 

07.12.2021 14:53
Slika
 
Broj: 01/2-04-3421-1/21
Breza, 07.12.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka sredstava za održavanje čistoće,“ (broj: 02/1-2-11-3426-1/21 od 02.12.2021. godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.

Prihvata se Ponuda broj: 745/21 od 30.11.2021. godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka sredstava za održavanje čistoće“ dodjeljuje se ponuđaču „ROBOT GENERAL TRADING Co“ d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 2.038,27 KM, bez PDV-a, odnosno 2.384,78 KM sa PDV-om kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0