Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza“

 

06.06.2024 11:00
Slika
 
Broj: 01/2-04-1785/24
Breza, 06.06.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza“, a na osnovu Zahtjeva o pokretanju postupka javne nabavke (broj: 03/1-9-11-1559/24 od 27.05.2024. godine) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Direktni sporazum

Član 1.

Prihvata se ponuda broj: 02-1805/24 od 31.05.2024. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza“ dodjeljuje se ponuđaču JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, za ponuđenu cijenu od 1.850,00 KM, bez PDV-a, odnosno 2.164,50 KM sa PDV-om.
0 0