Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Održavanje NOVA programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe općine Breza“

 

20.04.2021 12:55
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 06-04-AS-P/2021 od 14.04.2021.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga
Broj: 01/2-04-979-1/21
Breza, 20.04.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 04/15 i 04/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Održavanje NOVA programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe Općine Breza“, (broj: 02/1-2-11-980-2/21 od 15.04.2021.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 06-04-AS-P/2021 od 14.04.2021.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Održavanje NOVA programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe Općine Breza“, dodjeljuje se ponuđaču „ITINERIS“ d.o.o.Tuzla, za ponuđenu cijenu od 5.880,00 KM, bez PDV-a, odnosno 6.879,60 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0