Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : "Nabavka tonera za potrebe Općine Breza"

 

24.05.2023 15:47
Slika
 
Broj: 01/2-04-917-1/23
Breza, 24.05.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl. glasnik Općine Breza“, broj: 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe: „Nabavka tonera za potrebe Općine Breza“ a na osnovu Zahtjeva o pokretanju postupka javne nabavke (broj: 03/1-9-11-917/23 od 25.04.2023. godine) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Direktni sporazum

Član 1.

Prihvata se ponuda broj: 12577/23 od 11.05.2023. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka tonera za potrebe Općine Breza“ dodjeljuje se ponuđaču R&S d.o.o. Sarajevo za ponuđenu cijenu od 1.091,22 KM, bez PDV-a, odnosno 1.276,73 KM sa PDV-om.
0 0