Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: "Izrada projektno tehničke dokumentacije iz oblasti saobraćaja"

 

11.06.2024 14:30
Slika
 
Broj: 01/2-04-1808/2024
Breza, 10.06.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga Izrada projektno tehničke dokumentacije iz oblasti saobraćaja, a na osnovu Zahtjeva o pokretanju  postupka javne nabavke (broj: 02/1-2-11-1288/2024 od 22.04.2024. godine) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Direktni sporazum

Član 1.    

Prihvata se ponuda za nabavku usluga: Izrada projektno tehničke dokumentacije iz oblasti saobraćaja, od ponuđača IGA-3D d.o.o. Ilijaš, Lješevo br. 4 71 380 Ilijaš. Cijena nabavke u skladu sa ponudom broj: 02-05/24 od 29.05.2024. godine iznosi 5.800,00 KM, bez PDV-a, odnosno 6.786,00 KM, sa PDV-om.
0 0