Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : “Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Općine Breza u cilju uštede energije – zamjena dijela fasadne stolarije”

 

22.11.2022 12:20
Slika
 
Broj: 01/2-04-2890-4/22
Breza, 22.11.2022. godine

Na osnovu člana 70. i 72. stav (3) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39 Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj 7/21),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2891-11/22 od 08.11.2022. godine) u postupku javne nabavke robe: “Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Općine Breza u cilju uštede energije – zamjena dijela fasadne stolarije” Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o dodjeli Ugovora trećerangiranom ponuđaču

“Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Općine Breza u cilju uštede energije – zamjena dijela fasadne stolarije”

Član 1.    

(1) Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2891-16/22 od 17.11.2022. godine) i Ugovor za javnu nabavku robe: “Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Općine Breza u cilju uštede energije – zamjena dijela fasadne stolarije” dodjeljuje se trećerangiranom ponuđaču „VIZIJA“ d.o.o. Visoko, za ponuđenu cijenu od 94.500,20 KM bez PDV-a, odnosno 110.565,23 KM sa PDV-om, a u skladu sa ponudom Ponuđača (broj 01-717/22 od 21.10.2022. godine) i Izvještajem o toku i završetku e-aukcije (postupak br. 726-1-1-64/22).
0 0