Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 : "Popravka lokalnog puta u MZ Breza, naselje Vrankamen”

 

16.09.2022 23:30
Slika
 
Broj: 01/2-04-2502-3/22
Breza, 16.09.2022. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2503-23/22 od  15.09.2022. godine),  u postupku javne nabavke radova:  “Asfaltiranje lokalnih puteva u 5(pet) MZ u općini Breza – Popravka lokalnih puteva u mjesnim zajednicama: MZ Breza-naselje Vrankamen, MZ Banjevac, MZ Bukovik, MZ Izbod i MZ Koritnik“ za LOT 1 Popravka lokalnog puta u MZ Breza, naselje Vrankamen”, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

“Asfaltiranje lokalnih puteva u 5(pet) MZ u općini Breza – Popravka lokalnih puteva u mjesnim zajednicama: MZ Breza-naselje Vrankamen, MZ Banjevac, MZ Bukovik, MZ Izbod i MZ Koritnik“
za LOT 1 Popravka lokalnog puta u MZ Breza, naselje Vrankamen”

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2503-23/22 od 15.09.2022. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova  “Asfaltiranje lokalnih puteva u 5(pet) MZ u općini Breza – Popravka lokalnih puteva u mjesnim zajednicama: MZ Breza-naselje Vrankamen, MZ Banjevac, MZ Bukovik, MZ Izbod i MZ Koritnik,“ za LOT 1 Popravka lokalnog puta u MZ Breza, naselje Vrankamen,  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA” d.o.o. Visoko, kao  prvoplasiranom na rang listi, čija cijena ponude je nakon provedene “e-aukcije”: 73.520,00 KM, bez PDV-a, odnosno 86.018,40 KM, sa uračunatim PDV-om (ponuda broj MG-1136/22 od 12.09.2022. godine), kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0