Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2: Zamjena fasadnih otvora na objektu JP „Komunalno“ d.o.o. Breza

 

09.02.2024 15:47
Slika
 
Broj: 01/2-04-3693-2/2023
Breza, 09.02.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-3904-28/2023 od 22.01.2024. godine) u postupku javne nabavke radova:„Provedba mjera energetske efikasnosti na javnim objektima u vlasništvu Općine Breza i to: objekat JU Centar za socijalni rad, objekat JP „Komunalno“ d.o.o. Breza i objekat Sportski kompleks zgrada Partizan“ za LOT 2: „Zamjena fasadnih otvora na objektu JP „Komunalno“ d.o.o. Breza“, Općinski načelnik,  d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

„Provedba mjera energetske efikasnosti na javnim objektima u vlasništvu Općine Breza i to: objekat JU Centar za socijalni rad, objekat JP „Komunalno“ d.o.o. Breza i objekat Sportski kompleks zgrada Partizan“
za LOT 2:  Zamjena fasadnih otvora na objektu JP „Komunalno“ d.o.o. Breza

 Član 1.  

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-3904-28/2023 od 22.01.2024. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Provedba mjera energetske efikasnosti na javnim objektima u vlasništvu Općine Breza i to: objekat JU Centar za socijalni rad, objekat JP „Komunalno“ d.o.o. Breza  i objekat Sportski kompleks zgrada Partizan“ za LOT 2:  Zamjena fasadnih otvora na objektu JP „Komunalno“ d.o.o. Breza, dodjeljuje se izabranom ponuđaču MEGA ROLL d.o.o. Gračanica, za ponuđenu cijenu od 19.897,50 KM bez PDV-a, odnosno 23.280,07 KM sa PDV-om, a u skladu sa ponudom Ponuđača (broj: 102-102-2/2023 od 10.01.2024. godine) i Izvještajem o toku i završetku „e-aukcije“ (postupak broj: 726-1-3-59/23).
0 0