Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3 : Zamjena fasadnih otvora na objektu „Sportski kompleks zgrada Partizan“

 

09.02.2024 15:52
Slika
 
Broj: 01/2-04-3693-3/2023
Breza, 09.02.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-29/2023 od 22.01.2024. godine) u postupku javne nabavke radova: „Provedba mjera energetske efikasnosti na javnim objektima u vlasništvu Općine Breza i to: objekat JU Centar za socijalni rad, objekat JP „Komunalno“ d.o.o. Breza i objekat Sportski kompleks zgrada Partizan“ za LOT 3: Zamjena fasadnih otvora na objektu „Sportski kompleks zgrada Partizan“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

„Provedba mjera energetske efikasnosti na javnim objektima u vlasništvu Općine Breza i to: objekat JU Centar za socijalni rad, objekat JP „Komunalno“ d.o.o. Breza i objekat Sportski kompleks zgrada Partizan“
za LOT 3: Zamjena fasadnih otvora na objektu „Sportski kompleks zgrada Partizan“

Član 1.  
    
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-29/2023 od 22.01.2024. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Provedba mjera energetske efikasnosti na javnim objektima u vlasništvu Općine Breza i to: objekat JU Centar za socijalni rad, objekat JP „Komunalno“ d.o.o. Breza za i objekat Sportski kompleks zgrada Partizan“ za LOT 3: Zamjena fasadnih otvora na objektu „Sportski kompleks zgrada Partizan“, dodjeljuje se izabranom ponuđaču HDI d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 12.628,79 KM bez PDV-a, odnosno 14.775,68 KM sa PDV-om, a u skladu sa ponudom Ponuđača (broj: 24-0011 od 11.01.2024. godine) i Izvještajem o toku i završetku  „e-aukcije“ (postupak broj: 726-1-3-59/23).
0 0