Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 4: "Sanacija dijela puta u naselju Založje, na parceli k.č. 81 i 1869/2 k.o. Mahala"

 

09.05.2024 16:43
Slika
 
Broj: 01/2-04- 1061-5/2024
Breza,  09.05.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-1125-41/2024 od 06.05.2024. godine) u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja i sanacija putnih pravaca na području općine Breza” za LOT 4: „Sanacija dijela puta u naselju Založje, na parceli k.č. 81 i 1869/2 k.o. Mahala”, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Izgradnja i sanacija putnih pravaca na području općine Breza”
za LOT 4:
Sanacija dijela puta u naselju Založje, na parceli k.č. 81 i 1869/2 k.o. Mahala

Član 1.  

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-1125-41/2024 od 06.05.2024.godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izgradnja i sanacija putnih pravaca na području općine Breza” za LOT 4: Sanacija dijela puta u naselju Založje, na parceli k.č. 81 i 1869/2 k.o. Mahala, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o. Breza, za ponuđenu cijenu od 17.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 20.943,00 KM sa  PDV-om, u skladu sa ponudom Ponuđača (broj: 16-3/24 od 22.04.2024. godine) i Izvještajem o toku i završetku „e-aukcije“ (postupak broj: 726-1-3-59-5-22/24).
0 0