Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 4 : Termoizolacija vanjskih zidova na objektu JU „Centar za socijalni rad“

 

09.02.2024 16:05
Slika
 
Broj: 01/2-04-3693-4/2023
Breza, 09.02.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-3904-22/2023 od 17.01.2024. godine) u postupku javne nabavke radova: „Provedba mjera energetske efikasnosti na javnim objektima u vlasništvu Općine Breza i to: objekat JU Centar za socijalni rad, objekat JP „Komunalno“ d.o.o. Breza  i objekat Sportski kompleks zgrada Partizan“ za LOT 4: Termoizolacija vanjskih zidova na objektu JU „Centar za socijalni rad“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
O izboru najpovoljnijeg ponuđača

„Provedba mjera energetske efikasnosti na javnim objektima u vlasništvu Općine Breza i to: objekat JU Centar za socijalni rad, objekat JP „Komunalno“ d.o.o. Breza  i objekat Sportski kompleks zgrada Partizan“
za LOT 4 Termoizolacija vanjskih zidova na objektu JU „Centar za socijalni rad“

Član 1.  

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-3904-22/2023 od 17.01.2024. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Provedba mjera energetske efikasnosti na javnim objektima u vlasništvu Općine Breza i to: objekat JU Centar za socijalni rad, objekat JP „Komunalno“ d.o.o. Breza  i objekat Sportski kompleks zgrada Partizan“ za LOT 4 Termoizolacija vanjskih zidova na objektu JU „Centar za socijalni rad“, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „VIZIJA“ d.o.o. Visoko, za ponuđenu cijenu od 27.479,51 KM, bez PDV-a, odnosno 32.151,03 KM, sa PDV-om (ponuda broj: 01-015/24 od 15.01.2024. godine).
0 0