Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 5: "Sanacija dijela nekategorisanog puta u naselju Banjevac, na parceli k.č.13 k.o. Breza"

 

09.05.2024 16:53
Slika
 
Broj: 01/2-04-1061-6/2024
Breza, 09.05.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-1125-42/2024od 06.05.2024. godine) u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja i sanacija putnih pravaca na području općine Breza” za LOT 5: Sanacija dijela nekategorisanog puta u naselju Banjevac, na parceli k.č. 13 k.o. Breza, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Izgradnja i sanacija putnih pravaca na području općine Breza”
LOT 5: Sanacija dijela nekategorisanog puta u naselju Banjevac, na parceli k.č.13 k.o. Breza

Član 1.  

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-1125-42/2024 od 06.05.2024. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izgradnja i sanacija putnih pravaca na području općine Breza” za LOT 5: Sanacija dijela nekategorisanog puta u naselju Banjevac, na parceli k.č.13 k.o. Breza”, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA“ d.o.o. Visoko, za ponuđenu cijenu od 13.900,20 KM bez PDV-a, odnosno 16.263,23 KM sa  PDV-om, u skladu sa ponudom Ponuđača(broj: MG-175/24 od 26.04.2024. godine) i Izvještajem o toku i završetku „e-aukcije“ (postupak broj: 726-1-3-59-5-22/24).
0 0