Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 7: "Sanacija ulice Mramorska u naselju Vrbovik, parcela k.č. 2438 KO Župča"

 

09.05.2024 17:11
Slika
 
Broj: 01/2-04-1061-8/2024
Breza, 09.05.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-1125-44/2024 od 06.05.2024. godine) u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja i sanacija putnih pravaca na području općine Breza” za LOT 7: Sanacija ulice Mramorska u naselju Vrbovik”, parcela k.č. 2438 KO Župča, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Izgradnja i sanacija putnih pravaca na području općine Breza”
za LOT 7: Sanacija ulice Mramorska u naselju Vrbovik, parcela k.č. 2438 KO Župča

Član 1.  

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-1125-44/2024 od 06.05.2024.godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izgradnja i sanacija putnih pravaca na području općine Breza” za LOT 7: „Sanacija ulice Mramorska u naselju Vrbovik, parcela k.č. 2438 KO Župča”, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA“ d.o.o. Visoko, za ponuđenu cijenu od 15.900,90 KM bez PDV-a, odnosno 18.604,05 KM sa  PDV-om, u skladu sa ponudom Ponuđača (broj:MG-177/24 od 26.04.2024. godine) i Izvještajem o toku i završetku „e-aukcije“ (postupak broj: 726-1-3-59-5-22/24).
0 0