Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka materijala za završne molerske radove na fasadnom zidu objekta „Trokuća“

 

10.07.2024 15:36
Slika
 
Broj: 01/2-04-1943-1/2024
Breza, 10.07.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. i člana90.  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe:Nabavka materijala za završne molerske radove na fasadnom zidu objekta „Trokuća“, a na osnovu Zahtjeva o pokretanju postupka javne nabavke (broj: 02/1-2-11-2060/2024 od 04.07.2024. godine) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM   

Član 1.

Prihvata se ponuda za nabavku robe: Nabavka materijala za završne molerske radove na fasadnom zidu objekta „Trokuća“, od ponuđača OBRT „DECOTERM“ Breza Vl. Omerhodžić Halid, ul. Džamijska bb Breza, ID broj:4320553030004. Cijena nabavke, na osnovu ponude broj: 1-04/245-p od 08.07.2024. godine, je 4.800,00 KM bez PDV-a. Ponuđač nije u sistemu PDV-a.
0 0