Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2: „Nabavka i montaža pokretnog mobilijara za sportsko-rekreacioni centar Vinca, Izbod“

 

18.04.2024 15:41
Slika
 
Broj: 01/2-04-816-4/2024
Breza, 18.04.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-934-10/2024 od 16.04.2024. godine) u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca“, Izbod – Faza III,“ za LOT 2: „Nabavka i montaža pokretnog mobilijara za sportsko-rekreacioni centar „Vinca“, Izbod“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca““, Izbod – Faza III
za LOT 2: „Nabavka i montaža pokretnog mobilijara za sportsko-rekreacioni centar „Vinca“, Izbod“

Član 1.  

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-934-10/2024 od 16.04.2024. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova:„Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca“, Izbod – Faza III“ za LOT 2: „Nabavka i montaža pokretnog mobilijara za sportsko-rekreacioni centar „Vinca“, Izbod“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza, za ponuđenu cijenu od 7.450,00 KM bez PDV-a, odnosno 8.716,50 KM sa PDV-om, u skladu sa ponudom Ponuđača (broj:188/24 od 16.04.2024. godine).
0 0