Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Opremanje Društvenog centra u Brezi - nabavka stolova i stolica

 

11.11.2021 12:20
Slika
 
Broj: 01/2-04-3070-1/21
Breza,  11.11.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe: Opremanje Društvenog centra u Brezi - nabavka stolova i stolica,  broj: 02/1-2-11-3073-3/21 od 10.11.2021. godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
         DIREKTNI SPORAZUM   

Član 1.

Prihvata se ponuda broj 362/2021 od 12.10.2021. godine i Ugovor za javnu nabavku robe: Opremanje Društvenog centra u Brezi - nabavka stolova i stolica, dodjeljuje se ponuđaču ProTim d.o.o.Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 2.884,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.374,28 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0