Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : "Osiguranje motornih vozila Općine Breza"

 

15.03.2023 15:56
Slika
 
Broj: 01/2-04-683-1/23
Breza, 15.03.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22)  na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Osiguranje motornih vozila Općine Breza“ i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Direktni sporazum   

Član 1.

Prihvata se Ponuda broj: 01-1659/23 od 15.03.2023. godine za javnu nabavku usluga: Osiguranje motornih vozila Općine Breza, dodjeljuje se ponuđaču SARAJEVO OSIGURANJE D.D. Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 495,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču. Usluge osiguranja su oslobođene plaćanja PDV-a, u skladu sa članom 25. Zakona o PDV-u.
0 0