Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : "Revizija projektno-tehničke dokumentacije - Glavnih projekata izgradnje cestovne infrastrukture"

 

15.03.2023 16:01
Slika
 
Broj: 01/2-04-743/23
Breza, 15.03.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: Revizija projektno-tehničke dokumentacije - Glavnih projekata izgradnje cestovne infrastrukture, a na osnovu Zahtjeva o pokretanju  postupka javne nabavke (broj: 02/1-2-515/23 od 24.02.2023. godine) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i        
   
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Direktni sporazum   

Član 1.

Prihvata se ponuda broj 95-U-23 od 08.03.2023. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Revizija projektno-tehničke dokumentacije - Glavnih projekata izgradnje cestovne infrastrukture, dodjeljuje se ponuđaču SMAJIĆ-INŽENJERING d.o.o. Goražde za ponuđenu cijenu od 1.029,00 KM, sa popustom od 2% bez PDV-a, odnosno 1.203,93 KM sa popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0