Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Stručno-tehnički nadzor nad radovima na izgradnji sistema otpadnih voda i sanaciji klizišta na području općine Breza

 

05.10.2023 14:48
Slika
 
Broj: 01/2-04-2815-3/2023
Breza, 05.10.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-2845-9/2023 od 29.09.2023. godine), u postupku javne nabavke usluga, Stručno-tehnički nadzor nad radovima: „Izgradnja sistema otpadnih voda u naselju Gornja Breza, faza II, Općina Breza“ i „Sanacija klizišta na lokalnoj cesti Breza-Mahmutović Rijeka, sa provođenjem preventivnih mjera ponovnog nastanka klizišta, dionica Bukovik“, Općinski načelnik,  d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Stručno-tehnički nadzor nad radovima: „Izgradnja sistema otpadnih voda u naselju Gornja Breza, faza II, Općina Breza“ i „Sanacija klizišta na lokalnoj cesti Breza-Mahmutović Rijeka, sa provođenjem preventivnih mjera ponovnog nastanka klizišta, dionica Bukovik“

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-2845-9/2023 od 29.09.2023. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga, Stručno-tehnički nadzor nad radovima: „Izgradnja sistema otpadnih voda u naselju Gornja Breza, faza II, Općina Breza“ i „Sanacija klizišta na lokalnoj cesti Breza-Mahmutović Rijeka, sa provođenjem preventivnih mjera ponovnog nastanka klizišta, dionica Bukovik“, poslije provedene e-aukcije, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „CELAB“ d.o.o. Kakanj za ponuđenu cijenu od 20,00 KM, bez PDV-a, odnosno 23,40 KM, sa PDV-om, a u skladu sa ponudom Ponuđača (broj: 397-09/23 od 26.09.2023. godine) i Izvještajem o toku i završetku e-aukcije (postupak broj 726-7-2-47/23).
0 0