Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Unapređenje javne turističke infrastrukture na lokalitetu izletišta "Makve" - nabavka i postavljanje šadrvana, klupa i košara za smeće

 

16.03.2023 15:11
Slika
 
Broj: 01/2-04-509-2/23
Breza, 16.03.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-513-9/23 od 10.03.2023. godine) u postupku javne nabavke radova: Unapređenje javne turističke infrastrukture na lokalitetu izletišta "Makve" - nabavka i postavljanje šadrvana, klupa i košara za smeće, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Unapređenje javne turističke infrastrukture na lokalitetu izletišta "Makve" - nabavka i postavljanje šadrvana, klupa i košara za smeće
 
Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-513-9/23 od 10.03.2023. godine) i Ugovor za javnu nabavku robe: Unapređenje javne turističke infrastrukture na lokalitetu izletišta "Makve" - nabavka i postavljanje šadrvana, klupa i košara za smeće, dodjeljuje se izabranom ponuđaču GLOVIS d.o.o. Zenica (ponuda broj: 01-02/23 od 28.02.2023. godine), za ponuđenu cijenu od 34.870,50 KM bez PDV-a, odnosno 40.798,49 KM sa PDV-om.
0 0