Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : „Izgradnja javne rasvjete - spoj ulice Žrtava genocida u Srebrenici i R444“

 

29.07.2022 12:50
Slika
 
Broj:01/2-04-1769-4/22
Breza, 29.07.2022. godine

Na osnovu člana 111. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), a u skladu sa Rješenjem  Ureda za razmatranje žalbi BiH, Podružnica Mostar broj:JN2-03-07-1-1704-7/22, u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja javne rasvjete spoj ulice Žrtava genocida u Srebrenici i R444“ i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj 7/21) Općinski načelnik, d o n o s i

ODLUKU
 O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
-KONKURENTSKI ZAHTJEV
„Izgradnja javne rasvjete spoj ulice Žrtava genocida u Srebrenici  i R444“  

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova: „Izgradnja javne rasvjete spoj ulice Žrtava genocida u Srebrenici  i R444“, a u skladu sa Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi BiH, podružnica Mostar broj:JN2-03-07-1-1704-7/22 od 22.07.2022.godine, član 111. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama.
0 0