Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : „Izrada ažurne geodetske podloge za sisteme javne rasvjete u brezanskim naseljima"

 

27.06.2022 20:24
Slika
 
Broj: 01/2-04-1684-1/22
Breza, 27.06.2022. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza  („Službeni glasnik Općine Breza“  broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-11-1690-3/22 od 23.06.2022. godine) u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Izrada ažurne geodetske podloge za sisteme javne rasvjete u naseljima: Smailbegovići, Slivno, Bukovik, Mahala, Smrekovica, Šehidsko mezarje I i Šehidsko mezarje II“, Općinski načelnik,  d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA
        DIREKTNI SPORAZUM   

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga: „Izrada ažurne geodetske podloge za sisteme javne rasvjete u naseljima: Smailbegovići, Slivno, Bukovik, Mahala, Smrekovica, Šehidsko mezarje I i Šehidsko mezarje II“  iz razloga što što je cijena prihvatljive ponude znatno veća od obezbijeđenih sredstava  – član 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
0 0