Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza“

 

08.06.2022 11:11
Slika
 
Broj:01/2-04-1610-3/22
Breza, 08.06.2022. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),  na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-1612-9/22 od 07.06.2022. godine, u postupku javne nabavke radova: „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza“, Općinski načelnik donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
KONKURENTSKI ZAHTJEV

Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza  

Član 1.
           
Poništava se postupak javne nabavke radova: „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza“, iz razloga: cijena prihvatljive ponude je znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku - član 69. stav 2.  tačka e) Zakona o javnim nabavkama.
0 0