Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : „Usluge sterilizacije i kastracije nezbrinutih pasa i njihovo humano zbrinjavanje“

 

29.07.2022 12:41
Slika
 
Broj: 01/2-04-2197-2/22
Breza, 29.07.2022. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-11-2197-1/22 od 27.07.2022. godine) u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Usluge sterilizacije i kastracije nezbrinutih pasa i njihovo humano zbrinjavanje“ Općinski načelnik,  d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA
          Direktni sporazum   

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga: „Usluge sterilizacije i kastracije nezbrinutih pasa i njihovo humano zbrinjavanje“ iz razloga  što primljena ponuda nije prihvatljiva  – član 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
0 0