Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : „Zaštita i valorizacija stećaka na lokalitetu Kaursko groblje, selo Koritnik, općina Breza“

 

09.02.2024 15:19
Slika
 
Broj: 01/2-04-3791-1/2024
Breza, 09.02.2024. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/) i člana 39. Statuta Općine Breza  („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu broj: 02/1-2-11-3941-2/2023 od 06.02.2024. godine) u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Zaštita i valorizacija stećaka na lokalitetu Kaursko groblje, selo Koritnik, općina Breza“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA
Direktni sporazum

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga: „Zaštita i valorizacija stećaka na lokalitetu Kaursko groblje, selo Koritnik, općina Breza“, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22).
0 0