Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : „Sanacija kotlovnice“

 

12.05.2022 11:53
Slika
 
Broj:01/2-04-1140-3/22
Breza, 12.05.2022. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1171-6/22 od 06.05.2022.g odine) u postupku javne nabavke radova: „Sanacija kotlovnice“ Općinski načelnik d o n o s i

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
KONKURENTSKI ZAHTJEV
„Sanacija kotlovnice“

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova: „Sanacija kotlovnice“ iz razloga: što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku – član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
0 0