Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Unapređenje javne turističke infrastrukture na lokalitetu izletišta "Makve" - nabavka i postavljanje šadrvana, klupa i košara za smeće

 

24.03.2023 12:14
Slika
 
Broj:01/2-04-509-3/23
Breza, 24.03.2023. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka b)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-513-11/23 od 23.03.2023. godine) u postupku javne nabavke robe: Unapređenje javne turističke infrastrukture na lokalitetu izletišta "Makve" - nabavka i postavljanje šadrvana, klupa i košara za smeće, Općinski načelnik, d o n o s i  

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBE
Unapređenje javne turističke infrastrukture na lokalitetu izletišta "Makve" - nabavka i postavljanje šadrvana, klupa i košara za smeće

Član 1.

(1) Poništava se postupak javne nabavke robe: Unapređenje javne turističke infrastrukture na lokalitetu izletišta "Makve" - nabavka i postavljanje šadrvana, klupa i košara za smeće, Općinski načelnik, zbog dokazivih  razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke – član 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22).

(2) Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača GLOVIS d.o.o. Zenica broj: 01/2-04-509-2/23 od 16.03.2023. godine.
0 0