Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga : „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2022/2023. godinu“

 

25.10.2022 18:10
Slika
 
Broj:01/2-04-2808-2/22
Breza, 25.10.2022. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),  na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-2811-8/22 od 18.10.2022. godine, u postupku javne nabavke „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2022./2023. godinu“, Općinski načelnik donosi

ODLUKU
 O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
OTVORENI POSTUPAK
Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2022./2023. godinu

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova:„Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2022./2023. godinu“ iz razloga: cijena prihvatljive ponude je znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku - član 69. stav 2.  tačka e) Zakona o javnim nabavkama.
0 0