Tenderi

Odluka o usvajanju Privremenog plana javnih nabavki općine Breza za 2021. godinu

 

19.02.2021 14:58
Slika
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 37. stav 1.tačka 6. Statuta Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 8/09 - Prečišćeni tekst)
Broj: 01/2-04-426 /21
Breza, 19.02.2021. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 37. stav 1.tačka 6. Statuta Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), a u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Odluci o privremenom finansiranju Općine Breza za period od 01.01.2021. do 31.03.2021.godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 1/21), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o usvajanju Privremenog plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.
Privremenim planom javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu (u daljem tekstu: „Privremeni plan nabavki“), Općina Breza kao Ugovorni organ u smislu odredbi člana 4. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga i radova u prvom kvartalu 2021. godine.
0 0