Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: „Redovan servis motornih vozila Škoda Fabia i Škoda Octavia“

 

23.08.2023 15:51
Slika
 
Broj: 01/2-04-2615-1/2023
Breza, 23.08.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) i člana90. Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Redovan servis motornih vozila Škoda Fabia i Škoda Octavia,“a na osnovu Zahtjeva o pokretanju postupka javne nabavke (broj: 03/1-11-2610/23 od 22.08.2023. godine) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Direktni sporazum

Član 1.

Prihvata se ponuda za nabavku usluga: „Redovan servis motornih vozila Škoda Fabia i Škoda Octavia“ od ponuđača „AUTO BOTIĆ“ d.o.o. Breza, ID broj:4218231040005 (u daljem tekstu: Ponuđač). Cijena nabavke u skladu sa ponudom - predračunima broj: 54 i 55 od 23.08.2023. godine je 529,06 KM, bez PDV-a, odnosno 619,00 KM sa PDV-om.
0 0