Sjednice vijeća

Održana 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

29.01.2021 13:04
Slika
 
Treća redovna sjednica Općinskog vijeća Breza održana je u četvrtak, 28. januara 2021. godine sa početkom u 16 sati i 30 minuta. Sjednicom je predsjedavao Anel Rihić (ASDA), dok u radu iz opravdanih razloga nije sudjelovao vijećnik Emin Omerhodžić (DF). Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Amina Cigura-Jekalović (SDP), Mirza Ahmedspahić (SDA), Dževahid Sokić (SPU) i Ćamil Buljetović (DF).

Razmatrajući Informaciju o načinu i postupku informisanja javnosti o radu Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, koju je u okviru prve tačke dnevnog reda prezentirao načelnik Vedad Jusić, jednoglasno je usvojen Zaključak da se poduzmu aktivnosti kako bi se informisanje javnosti o aktivnostima Općinskog vijeća obezbijedilo putem medijskog izvještavanja - live streaminga, odnosno emitovanjem uživo.

Jednoglasno su usvojeni: prijedlog Odluke o pristupanju izradi promjena Statuta općine Breza; prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Breza, za period 2021.-2041.; prijedlog Odluke o produženju roka važenja Odluke o usvajanju revizije sa izmjenama i dopunama Urbanističkog plana grada Breza sa prigradskim naseljima; prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene kvadratnog metra korisne stambene površine na području općine Breza; prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi „Radnički dom“ Omladinskom centru „Desnek“; prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prosorija u zgradi „Kulturnog centra“ Udruženju HKD „Napredak“; prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije u stambeno-poslovnoj zgradi „Borac“ Udruženju pedagoga, tjelesnog odgoja i sporta Breza; prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije u zgradi „Kulturnog centra“ Udruženju građana Šahovski klub „Preporod“; prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja općine Breza.

Usvojeni su Zaključak po Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća općine Breza za 2021. godinu i Zaključak po Nacrtu Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu od 16. marta 2021. do 15. marta 2022. godine.

Informacija o izvršenju budžeta općine Breza za period od  1. januara do 30. septembra 2020. godine primljena je k znanju.

U okviru tačke dnevnog reda tokom koje je predstavljena Informacija o koncesijama, Općinsko vijeće je donijelo Zaključak da se odustane od tužbi protiv JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja „Breza“, Zeničko-dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine te da se u cilju ostvarivanja prava propisanih Zakonom o koncesijama ZDK pristupi potpisivanju koncesionog ugovora Ministarstva za privredu ZDK sa RMU „Breza“.

Na prijedlog Općinskog načelnika Vedada Jusića, jednoglasno je usvojena Inicijativa za donošenje Odluke o Danu sjećanja na poginule rudare općine Breza. “Od otvaranja rudnika, u dvije velike rudarske nesreće, koje su se desile 1970. i 1976. godine, stradao je veliki broj rudara, kao i u pojedinačnim nesrećama, tako da je i Lokalna zajednica osjetila gubitak najbližih: očeva, sinova, braće. Prema dostavljenim podacima Službe za zaštitu na radu-RMU „Breza“, od 1907. do 2021. godine, stradalo je 173 rudara. Stoga se predlaže usvajanje inicijative u cilju donošenja Odluke, kako bi se odredio dan i način skromnog obilježavanja i sjećanja na sve poginule rudare općine Breza“, napisano je u obrazloženju.

Općinsko vijeće jednoglasno je dalo saglasnost na imenovanje Saliha Hasanspahića za punomoćnika državnog kapitala za 40. redovnu sjednicu Skupštine JP „Komunalno“ d.o.o. Breza na čijem dnevnom redu će se naći: Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora; imenovanje na kraći vremenski period člana Nadzornog odbora; prijedlog Odluke za raspisivanje Javnog konkursa za konačno imenovanje članova Nadzornog odbora; prijedlog Javnog konkursa i prijedlog Komisije za konačno imenovanje članova Nadzornog odbora.

Na sastanku Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove, održanom 22. januara 2021. godine utvrđeni su prijedlozi za imenovanje članova komisija pri Općinskom vijeću koji su na trećoj redovnoj sjednici jednoglasno potvrđeni.

Podržan je i prijedlog Zaključka kojim se Općinskom načelniku daje ovlaštenje da u okviru Odluke o privremenom finansiranju općine Breza za period od 1. januara do 31. marta 2021. godine, osigura određenu finansijsku podršku sportskim kolektivima i organizacijama čije je normalno funkcionisanje u velikoj mjeri ugroženo.

U raspravama po usvojenim tačkama dnevnog reda učestvovali su pomoćnica načelnika za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Meliha Beširević, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Selma Gazdić, Općinski pravobranilac Eldin Mustafić, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Huso Herco i sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović.

Dnevni red 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza okončan je izlaganjem načelnika Vedada Jusića koji je vijećnicima i vijećnicama čestitao na vođenju konstruktivne i argumentovane rasprave.

“Bilo mi je zadovoljstvo učestvovati u jednoj ovakvoj sjednici. Čestitam vam na veoma konsktruktivnoj raspravi. Bez obzira na to što smo odluke usvojili jednoglasno, što je manje važno, argumentacija je bila dobra po svim tačkama o kojima smo raspravljali. Nadam se da ćemo na ovakav način nastaviti da djelujemo”, zaključio je načelnik Jusić.

Sjednica je završena u 19 sati i 42 minute.
0 0