Sjednice

Održana osamnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

28.04.2022 23:46
Slika
 
Vrsta sjednice: Redovna

Datum i vrijeme održavanja: 28. april 2022. godine; 16 sati i 30 minuta

Sjednicom predsjedavao: Anel Rihić, predsjedavajući Općinskog vijeća

Prisutni vijećnici : Mirnes Bašić, Mirza Ahmedspahić, Anel Rihić, Almin Botić, Ajdin Kadrić, Haris Jusić, Nedim Abadžija, Malik Čorbo, Čamil Buljetović, Dejan Kovačević, Admir Tabaković, Adis Imamović, Adnan Rahimić, Dževahid Sokić

 
Prisutne vijećnice : Amina Jekalović, Faida Herco, Minela Frljak, Amina Tabaković

Odsutni vijećnici : Dino Gavranović, Sabir Jekalović, Goran Grgić

Pored općinskih vijećnika i vijećnica sjednici su prisustvovali : Općinski načelnik Vedad Jusić, pomoćnica načelnika za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Meliha Beširević, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Selma Gazdić, pomoćnik načelnika za poslove civilne zaštite Huso Herco, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić, sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović, volonterka na stručnom osposobljavanju Merima Mahmutović

Gosti: Direktor Javnog preduzeća "Komunalno" Ermin Likić, novinarka Radija Breza Naida Halilić

Nova vijećnička pitanja uputili i inicijative podnijeli: Adnan Rahimić, Mirnes Bašić, Amina Jekalović, Nedim Abadžija, Čamil Buljetović, Anel Rihić

Akti koji su razmatrani i usvojeni na sjednici (sadržani u predloženom i usvojenom dnevnom redu sjednice):

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Breza u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine
2. Odluka o prenosu opreme u vlasništvo Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza
3. Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću „Komunalno“ d.o.o. Breza da vrši usluge povremenog održavanja Sportsko-rekreacionog centra „ADA“ Breza
4. Zaključak o davanju saglasnosti na objavljivanje Javnog predpoziva za iskazivanje interesa za ulaganje i upravljanje Sportsko-rekreacionim centrom „ADA“ u Brezi
5. Zaključak o razmatranju i zauzimanju stava po dnevnom redu 4. redovne sjednice Skupštine Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza i imenovanju punomoćnika
6. Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Breza
7. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Breza
8. Odluka o razrješenju članova Općinske izborne komisije Breza zbog isteka mandata
9. Odluka o imenovanju članova Općinske izborne komisije Breza
10. Razrješenje člana Komisije za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti zbog podnesene ostavke

Akti koji su razmatrani – primljeni k znanju – i/ili je povodom razmatranja akta usvojen poseban zaključak:

1. Informacija o poduzetim aktivnostima na sprječavanju i suzbijanju širenja koronavirusa (COVID-19) na području općine Breza, u periodu od 17. marta do 17. aprila 2022. godine

0 0