Konkursi

Ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza

 

23.02.2022 08:14
Slika
 
Na osnovu člana 263. stav (3) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, br. 81/15 i 75/21), a u vezi s članom 303. stav (1) istog Zakona, člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 42. stav (3) Statuta Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, br. 1157-07-05-33-2./18 od 07.05.2018. godine i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju Ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, broj: 359-15-02-XV-V-1./22 od 15.02.2022. godine, na prijedlog Konkursne komisije za provođenje postupka izbora kandidata za poziciju direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, a u skladu člana 2. stav 2. alineja 1. Odluke Nadzornog odbora o imenovanju Konkursne komisije, broj: 359-15-02-XV-V-2./22 od 15.02.2022. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, raspisuje:

PONOVNI JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza

I

Objavljuje se Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, na mandatni period od 4 (četiri) godine. S izabranim kandidatom zaključuje se menadžerski ugovor kojim će se urediti prava i obaveze direktora, plaća i ostale naknade u skladu s važećim propisima.
0 0