Oglasi

Ponovni javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacije, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata

 

11.06.2022 09:53
Slika
 
Broj: 01/2-04-1755/22
Breza, 10.06.2022. godine

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14), člana 13. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 6/17 i 1/19)  i člana 3. Odluke Općinskog vijeća Breza  o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja - licitacije u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata, broj: 01/1-02-1554/22 od 02.06.2022. godine ("Službeni glasnik Općine Breza", broj: 5/22), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

PONOVNI JAVNI OGLAS
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacije, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata
0 0