Oglasi

Ponovni javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata

 

14.03.2023 07:46
Slika
 
Broj: 01/2-04-669/23
Breza, 13.03.2023. godine

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14), člana 13. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 6/17 i 1/19) i člana 3. Odluke Općinskog vijeća Breza  o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja - licitacije u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata, broj: 01/1-02-493/23 od 27.02.2023. godine ("Službeni glasnik Općine Breza", broj: 2/23), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

PONOVNI JAVNI  OGLAS
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata

1. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA NEKRETNINA KOJE SU PREDMET PRODAJE
Općina Breza, ulica Bogumilska broj: 1., Breza

2. PREDMET PRODAJE
Općina Breza raspisuje Ponovni Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu: nekretnina), putem javnog nadmetanja -  licitacije, označenih kao :

Nekretnina br.1.

- k.č. broj: 136/8 k.o. Mahala, zv. „Novo naselje Založje; Dvorište“, u površini od 724 m2, upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj: 1847 k.o. Mahala, kao vlasništvo Općine Breza sa dijelom 1/1, upisana i u Posjedovni list broj: 290 k.o. Mahala, posjednik Općina Breza sa dijelom 1/1.

Nekretnina br. 2.

- k.č. broj: 136/9 k.o. Mahala,  zv. „Novo naselje Založje; Dvorište“, u površini od 725 m2, upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj: 1847 k.o. Mahala, kao vlasništvo Općine Breza sa dijelom 1/1, upisana i u Posjedovni list broj: 290 k.o. Mahala, posjednik Općina Breza sa dijelom 1/1.

Nekretnina br. 3.

- k.č. br. 136/10 k.o. Mahala, zv. „Novo naselje Založje; Dvorište“, u površini od 920 m2, upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj: 1847 k.o. Mahala, kao vlasništvo Općine Breza sa dijelom 1/1, upisana i u Posjedovni list broj: 290 k.o. Mahala, posjednik Općina Breza sa dijelom 1/1.

Cijeli tekst Javnog oglasa:
0 0