Izbori 2022

RJEŠENJE o imenovanju Mobilnog tima

 

27.09.2022 19:35
Slika
 
- Općinska izborna komisija -

Broj: 01-03-25/22
Breza, 20.09.2022. godine

Na osnovu člana 2.19 Izbornog Zakona BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: : 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 51/22) te člana člana 8. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BiH“, broj 27/22) Općinska izborna komisija na sjednici održanoj dana 20.09.2022. godine,donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju Mobilnog tima

I

U Mobilne timove za provođenje Općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će se održati 02.10.2022. godine, imenuju se:
0 0