Izbori 2022

RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova biračkih odbora

 

27.09.2022 19:32
Slika
 
- Općinska izborna komisija -

Broj: 01-03-21-1/22
Breza, 26.09.2022. godine

Na osnovu člana 2.19 Izbornog Zakona BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 51/22) te člana 10. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BiH“, broj: 27/22), Općinska izborna komisija na sjednici održanoj dana 26.09.2022. godine, donosi:

R J E Š E NJ E
o izmjeni Rješenja
o imenovanju članova biračkih odbora

I

U Rješenju o imenovanju članova biračkih odbora broj: 01-03-21/22 od 30.08.2022. godine u članu I. Rješenja izvršene su izmjene koje se odnose na izmjenu članova i zamjenika članova biračkih odbora, te član I. sada glasi:

U biračke odbore za provođenje Općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će se održati 02.10.2022. godine imenuju se:
0 0