Sjednice vijeća

S osamnaest glasova ZA i jednim glasom SUZDRŽAN : Općinsko vijeće dalo podršku provođenju preporuka Komisije za primopredaju dužnosti načelnika Breze

 

26.02.2021 15:40
Slika
 
Četvrtoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Breza kojom je predsjedavao Anel Rihić, održanoj 25. februara 2021. godine, iz opravdanih razloga nisu prisustvovali Amina Tabaković i Adis Imamović. Zamijenivši kolegu Emina Omerhodžića, na početku sjednice svečanu zakletvu položio je novi vijećnik Demokratske fronte Malik Čorbo.

Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su: Amina Jekalović, Adnan Rahimić, Mirnes Bašić, Nedim Abadžija, Ćamil Buljetović,  Dževahid Sokić, Sabir Jekalović, Dino Gavranović, Faida Herco i Anel Rihić.

Predloženi dnevni red, sačinjen od 17 tačaka, jednoglasno je usvojen.

Općinsko vijeće Breza je, na redovnoj sjednici, primilo k znanju Zapisnik Komisije za primopredaju dužnosti načelnika općine Breza, kroz koji je detaljno ukazano na nagomilane probleme u lokalnoj samoupravi u mandatnom razdoblju od 2016. do 2020. godine.

Na prijedlog Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije i predstavnika nekoliko parlamentarnih stranaka, s osamnaest glasova ZA i jednim glasom SUZDRŽAN, Općinsko vijeće je usvojilo Zaključak da se, u cilju rješavanja identifikovanih problema, prema preporukama Komisije angažuje eksterna revizija finansijskih izvještaja i revizija poslovanja u općini Breza.

Zaključak podrazumijeva obavezu izvještavanja Budžetske inspekcije ZDK u vezi preusmjeravanja namjenskih sredstava za plate i tekuće poslovanje, kao i pristupanje izmjeni i donošenju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog organa uprave općine Breza.

Posredstvom Zaključka Općinsko vijeće je pozvalo sve članove upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova pod okriljem općine Breza da, u roku od sedam dana od dana objavljivanja Zaključka u Službenom glasniku općine Breza, podnesu ostavke na svoje pozicije. Ukazano je i na prioritetnu potrebu sagledavanja mogućnosti za pokretanje disciplinskih mjera protiv državnih službenika i namještenika koji su svojim nezakonitim radnjama načinili štetu javnom dobru.

Na osnovu prikupljenih informacija i raspoložive dokumentacije, Komisija je nakon obimnog i iscrpnog rada konstatovala da je zatečeno stanje općine Breza sa pripadajućim javnim ustanovama i preduzećima izuzetno ozbiljno, te da su potrebne radikalne promjene u načinu rada, organizaciji, radnim procesima, a dijelom i ljudskim resursima.

Većinom glasova usvojeni su: Zaključak po Nacrtu Budžeta općine Breza za 2021. godinu; zaključak po Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta općine Breza za 2021. godinu, predlagač; prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom finansiranju općine Breza, za period 01.01.2021. – 31.03.2021. godine; prijedlog Odluke o dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama; prijedlog Odluke o naknadama za rad radnih tijela Općinskog vijeća Breza; prijedlog Odluke o korištenju sportske sale u Domu „Partizan“, prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi „Kulturnog centra“ u Brezi – Općoj biblioteci „Muhamed Kantardžić“; prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u ulici „Šehidska“ u Brezi Humanitarnoj organizaciji „Crveni križ“ Breza; prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2021. godinu; prijedlog Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu od 16.03.2021. do 15.03.2022. godine.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku da će 14. mart biti Dan sjećanja na poginule rudare Rudnika mrkog uglja „Breza“. Način obilježavanja ovog datuma utvrdit će se posebnim programom koji će, u saradnji sa RMU „Breza“, donijeti Općinski načelnik.

Razmotrena je Informacija o stanju poslovnih objekata i prostora za održavanje kulturno-zabavnih i rekreacionih aktivnosti, na gradskom području Breze.

Vijećnici i vijećnice su jednoglasno potvrdili imenovanje kandidata i kandidatkinja u Komisiju za izradu Statuta općine Breza, koju sačinjavaju: Dženana Telalović, Armin Zelenturović, Mersiha Mamela-Herco, Nijaz Avdukić i Senad Hasanspahić.

Općinsko vijeće usvojilo je predloženi program rada Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“, Opće biblioteke “Muhamed Kantardžić” i Centra za socijalni rad za 2021. godinu. Programe su prezentirali direktorica Amra Mušić, direktorica Indira Lukačević i direktor Osman Salkić.

Potaknuti prijedlogom i inicijativom vijećnika Mirnesa Bašića, vijećnici i vijećnice Općinskog vijeća Breza usvojili su Zaključak da se, za potrebe korisnika Centra za socijalni rad, odreknu dijela svojih mjesečnih primanja, naglasivši da je solidarnost u okolnostima pandemije potrebnija nego ikada.

U raspravama po usvojenim tačkama dnevnog reda, osim načelnika Vedada Jusića, učestvovali su: pomoćnica načelnika za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Meliha Beširević, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Selma Gazdić i sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović.
0 0