Sjednice vijeća

Saziv za 4. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

19.02.2021 08:48
Slika
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst)
Stručna služba Općinskog vijeća
i Općinskog načelnika

Broj: 01/1-02-349-2/21
Breza, 18.02.2021.godine

Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),

S A Z I V A M

ČETVRTU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 25.02.2021. godine (ČETVRTAK), sa početkom u 16,30 sati, u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – sala Općinskog vijeća.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I     R E D

1. Razmatranje i donošenje zaključka po nacrtu Budžeta Općine Breza za 2021.godinu, predlagač: Općinski načelnik;
2. Razmatranje i donošenje zaključka po nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta Općine Breza za 2021.godinu, predlagač: Općinski načelnik;
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom finansiranju Općine Breza, za period 01.01.2021. – 31.03.2021.godine, predlagač: Općinski načelnik;
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama, predlagač: Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu;
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o naknadama za rad radnih tijela Općinskog vijeća Breza, predlagač: Općinski načelnik;
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o Danu sjećanja na poginule rudare RMU „Breza“, predlagač: Općinski načelnik;
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti, predlagač: Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu;
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o korištenju sportske sale u Domu „Partizan“, predlagač: Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu;
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi „Kulturnog centra“ u Brezi – Opća biblioteka „Muhamed Kantardžić“, predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u ulici „Šehidska“ u Brezi - Humanitarna organizacija „Crveni križ“ Breza, predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada Općinskog vijeća za 2021.godinu, predlagač: predsjednici Klubova parlamentarnih stranaka;
12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu od 16.03.2021. do 15.03.2022.godine, predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada Opće biblioteke „Muhamed Kantardžić“ Breza za 2021. godinu, predlagač: Opća biblioteka „Muhamed Kantardžić“ Breza;
14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada JU Centar za socijalni rad Breza za 2021. godinu, predlagač: JU „Centar za socijalni rad“ Breza;
15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada JU za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza za 2021. godinu, predlagač: JU za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza;
16. Razmatranje Zapisnika Komisije za primopredaju dužnosti načelnika Općine Breza - (primanje ka znanju), predlagač: Komisija za primopredaju dužnosti načelnika Općine Breza;
17. Razmatranje Informacije o stanju poslovnih objekata, kulturno-zabavnih i rekreacionih sadržaja, na gradskom području Općine Breza - (primanje ka znanju), predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
18. Imenovanje Komisije za izradu Statuta Općine Breza, predlagač: Komisija za izbor, imenovanja i administrativne poslove.
Mišljenje Komisije za Statut i propise, prijedloge za članove Komisije za izradu Statuta Općine Breza, kao i potrebne materijale po tačkama 1., 2. i 3. dnevnog reda, dostavit ćemo Vam naknadno.

Napomena: Sjednica Općinskog vijeća Breza održat će se uz obavezno pridržavanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera epidemije COVID-19 („Službeni glasnik BiH“ broj 41/20).

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća
Anel Rihić, s.r.
0 0