Sjednice

Sedamnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza : Usvojena Odluka o dodjeljivanju javnog priznanja „Nagrada Breze“

 

31.03.2022 23:22
Slika
 
Vrsta sjednice: Redovna

Datum održavanja: 31. mart 2022. godine

Sjednicom predsjedavao: Anel Rihić

U radu na sjednici nisu sudjelovali: Dino Gavranović, Minela Frljak, Amina Tabaković, Adis Imamović, Dževahid Sokić, Admir Tabaković, Sabir Jekalović, Adnan Rahimić

Nova vijećnička pitanja uputili i inicijative podnijeli: Amina Jekalović, Malik Čorbo, Nedim Abadžija, Čamil Buljetović, Anel Rihić

Akti koji su razmatrani i usvojeni na sjednici (sadržani u predloženom i usvojenom dnevnom redu sjednice):

1. Odluka o pristupanju implementaciji projekta „Ekonomsko osnažavanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“
2. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa o dodjeli u zakup stanova u vlasništvu Općine Breza
3. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi Kulturnog centra - Udruženje građana ORB „BREZANSKI RUDARI”
4. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi Kulturnog centra - BZK „PREPOROD“
5. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi „Partizan“ - Udruženje boraca 304. brigade Breza
6. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi „Partizan“ – Humanitarna organizacija MDD „Merhamet“
7. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi u ulici Šehidska br. 24 -  Humanitarna organizacija „CRVENI KRIŽ“
8. Odluka o dodjeljivanju javnog priznanja Općine Breza „Nagrada Breze“
9. Saglasnost na Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podrška poljoprivrednoj proizvodnji“, „Podrška registrovanim poljoprivrednim proizvođačima“ i „Podrška sufinansiranju projekta plasteničke proizvodnje“
10. Zaključak o davanju saglasnosti za prodaju zemljišta trećem licu (vodno dobro)
11. Saglasnost na Program održavanja javne rasvjete na području općine Breza
12. Zaključak o dnevnom redu Skupštine Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza
13. Prijedlog članova Komisije za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti
14. Prijedlog članova Privrednog savjeta
 
Akti koji su razmatrani – primljeni k znanju – i/ili je povodom razmatranja akta usvojen poseban zaključak:

1. Odluka o raspodjeli sredstava za udruženja i fondaciju od posebnog interesa za Općinu Breza
2. Zaključak po inicijativi vijećnika Malika Čorbe u kontekstu stavljanja u funkciju Sportsko-rekreacionog centra „ADA“ Breza
3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Breza za 2021. godinu
4. Informacija o programu obilježavanja 6. aprila – Dana općine Breza
5. Informacija o poduzetim aktivnostima na sprečavanju i suzbijanju širenja koronavirusa (COVID-19) na području općine Breza, za period od 17. februara do 17. marta 2022. godine

Akti koji su usvojeni (naknadno uvršteni – postali sastavni dio dnevnog reda sjednice):

1. Odluka o objavljivanju ponovnog Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Breza
2. Rješenje o imenovanju Konkursne komisije za provođenje postupka ponovnog Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Breza

Sjednici prisustvovali:

Vijećnici : Mirnes Bašić, Mirza Ahmedspahić, Anel Rihić, Almin Botić, Goran Grgić, Ajdin Kadrić, Haris Jusić, Nedim Abadžija, Malik Čorbo, Čamil Buljetović, Dejan Kovačević

Vijećnice : Amina Jekalović, Faida Herco

Ispred organa lokalne samouprave Općine Breza: Općinski načelnik Vedad Jusić, pomoćnica načelnika za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Meliha Beširević, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Selma Gazdić, pomoćnik načelnika za poslove civilne zaštite Huso Herco, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić, sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović, volonterka na stručnom osposobljavanju Merima Mahmutović

Gosti: Komandir Policijske stanice Breza Mensur Halilović, novinarka Radija Breza Naida Halilić
0 0