Sjednice vijeća

Šesta redovna sjednica : Općinsko vijeće Breza nije usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2020. godinu

 

30.04.2021 15:10
Slika
 
Šesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza održana je u četvrtak, 29. aprila 2021. godine sa početkom u 16 sati i 15 minuta. Sjednicom je predsjedavao Anel Rihić. Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su: Adnan Rahimić, Mirnes Bašić, Čamil Buljetović i Malik Čorbo.

Općinsko vijeće nije usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Breza za 2020. godinu. Procent izvršenja Budžeta za 2020. godinu iznosio je 88 posto, te je ostvaren budžetski deficit od 12 posto ili 685.193,78 KM.

Vijećnici Općinskog vijeća Breza su na šestoj redovnoj sjednici razmotrili Informaciju o socijalno-ekonomskom stanju boračke populacije na području općine Breza tokom 2021. godine i Informaciju o poduzetim aktivnostima na sprječavanju i suzbijanju širenja koronavirusa u periodu od 17. marta do 17. aprila 2021. godine.

Posredstvom jednoglasno usvojenog Zaključka Općinsko vijeće pružilo je punu podršku Sindikalnoj organizaciji Rudnika Breza u pokrenutom procesu restrukturiranja u pogledu optimizacije proizvodnih kapaciteta i radne snage.

Općinsko vijeće dalo je saglasnost na imenovanje Saliha Hasanspahića za punomoćnika državnog kapitala za 42. redovnu sjednicu Skupštine JP „Komunalno“ d.o.o. Breza na čijem dnevnom redu će se naći: Prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o. Breza na kraći vremenski period; Prijedlog Odluke o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o. Breza i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o. Breza; Prijedlog teksta ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.

Općinski vijećnici su većinskim brojem glasova podržali Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Centar II“ i Nacrt Odluke o provođenju regulacionog plana „Centar II“.

U raspravama po usvojenim tačkama dnevnog reda u ime općine Breza, osim načelnika Vedada Jusića, učestvovali su: pomoćnica načelnika za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Meliha Beširević, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Selma Gazdić, šef Službe za privredu Salih Hasanspahić i sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović.
0 0