Sjednice

Treća tematska sjednica Općinskog vijeća Breza : Razmotrena problematika vodovodne infrastrukture i odvoza inertnog otpada u zimskom periodu

 

13.10.2023 13:47
Slika
 
Treća tematska sjednica Općinskog vijeća Breza, na čijem dnevnom redu se našla problematika vodovodne infrastrukture i odvoza inertnog otpada u zimskom periodu na području općine Breza, održana je 12. oktobra 2023. godine.

Sjednici, održanoj u sali Općinskog vijeća, nisu prisustvovali vijećnici Dino Gavranović, Ajdin Kadrić, Goran Grgić, Sabir Jekalović, Emir Nefić, Faida Herco i Amina Jekalović.  

Kroz sudjelovanje u raspravi, vijećnici Mirnes Bašić, Haris Jusić, Adnan Rahimić, Anel Rihić, Nedim Abadžija, Čamil Buljetović, Dževahid Sokić, Malik Čorbo, Amina Tabaković, direktor Javnog preduzeća „Komunalno“ Ermin Likić, načelnik Općine Breza Vedad Jusić, šef Službe za privredu Salih Hasanspahić, sanitarno-komunalni inspektor Elsada Šehović i predstavnik Stručne službe Općinskog vijeća Tarik Mamela, nastojali su doprinijeti unapređenju sektora za upravljanje i održavanje infrastrukture za vodosnabdijevanje, te iznaći adekvatna rješenja za uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja inertnim otpadom.

Nakon višesatne rasprave predloženi su zaključci koje je Općinsko vijeće Breza usvojilo.

USVOJENI ZAKLJUČCI NA TREĆOJ TEMATSKOJ SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA:

1. Da Općina Breza, JP „Komunalno“ i MZ Slivno obezbijede finansijska sredstva za ugradnju hlorne stanice na vodovodu Slivno.
2. Zadužuje se JP „Komunalno“ da u narednih 60 dana pristupi izradi elaborata o proširenju vodovodne mreže na Slivnu.
3. Da se pristupi izmjeni i dopuni Odluke o prenosu prava upravljanja i korištenja izgrađenog vodnog objekta za iskorištavanje voda za vodosnabdijevanje „Vodovod za naselje Slivno“ na JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.
4. Da JP „Komunalno“ nastavi odvoz inertnog otpada u zimskom periodu kao što je to radilo i tokom prethodne sezone, te da informiše građane o mogućnostima odvoza i odlaganja inertnog materijala.

Galerija fotografija
0 0