Info

U toku implementacija projekta izrade zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada

 

23.07.2021 13:31
Slika
 
U okviru implementacije Projekta izrade zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada, predstavnici Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) na sastanku održanom 19. jula 2021. godine razgovarali su sa predstavnicima općine Breza i Javnog preduzeća „Komunalno“.

Općina Breza je jedna od četiri odabrane jedinice lokalne samouprave u FBiH, za učešće u navedenom projektu. Cilj sastanka je bio zvanično predstavljanje projektnog tima koji je angažovao UNDP, kao i prezentiranje plana rada i aktivnosti koje će se implementirati u narednom periodu.

Doprinos pripreme zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada za jedinice lokalne samouprave u FBiH se ogleda u:  

- Konzistentnoj implementaciji i ispunjavanju ciljeva općinskih i/ili kantonalnih planova upravljanja otpadom, ali i ciljeva Federalnog plana upravljanja otpadom;  
- Uspostavljanju okvira za održivo postupanje sa otpadom kroz održivo upravljanje proizvedenim otpadom što podrazumijeva i smanjenje pripadajućih emisija gasova sa efektom staklenika;  
- Otvaranju mogućnosti za povećanje broja domaćinstava obuhvaćenih organizovanim sakupljanjem otpada;  
- Otvaranju mogućnosti za odvojeno sakupljanje otpada i reciklažu;  
- Otvaranju mogućnosti za poboljšanje infrastrukture za upravljanje komunalnim otpadom;  
- Identificiranje „crnih tačaka“ u sistemu i stvaranje preduvjeta za njihovo uklanjanje.

Aktivnost pripreme zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada za odabrane jedinice lokalne samouprave u FBiH će se realizovati zajedničkim finansiranjem Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (kroz UrbanLED projekt) i odabranih općina/gradova.

U okviru implementacije Projekta potpisan je i Sporazum o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Općine Breza.


Odjel za lokalni razvoj i investicije
0 0