Obavještenja

Zabranjeno loženje otvorene vatre na udaljenosti do 150 metara od ruba šume

 

16.02.2021 11:34
Slika
 
Služba civilne zaštite

Broj:05/1-40-375/21
Breza, 16.02.2021.godine
Na osnovu uputa federalnih i kantonalnih organa kao i zakonskih odredbi u vezi zaštite od požara, Služba civilne zaštite općine Breza izdaje
O B A V J E Š T E N J E

Povodom predstojeće proljetne sezone, na osnovu uputa navedenih organa i zakonskih odredbi u vezi zaštite od požara, obavještavamo građane da je:
- Zabranjeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu na udaljenosti 150 metara od šume;
- Zabranjena upotreba otvorene vatre i drugih izvora paljenja na mjestima i prostorima gdje bi zbog toga moglo doći do požara;
- Zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću;
- Obaveza svakog građanina da početni požar ugasi ili pomogne gašenje požara s tim da ne ugrozi sopstvenu sigurnost;

Građani koji vrše paljenje korova, suhe trave i drugog zapaljivog otpada u svojim baštama i na livadama dužni su biti prisutni prilikom paljenja, a nakon toga izvršiti gašenje i poljevanje vodom mjesta gdje je izvršeno paljenje.

Posebno napominjemo da je bilo kakvo paljenje vrlo opasno jer nesavjesni pojedinci ostavljaju neeksplodirana ubojna sredstva( ručne bombe, municiju, granate i drugo) na raznim mjestima što predstavlja dodatnu opasnost za sve građane, a posebno za djecu.

Mnoga minskoeksplozivna i neeksplodirana ubojna sredstva iz proteklog rata nisu pronađena i predstavljaju potencijalnu opasnost prilikom bilo kakvog paljenja, kao i tokom gašenja požara.

Napominjemo građane, ako usljed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, da su za to u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) predviđene sankcije (kazne zatvora i novčane kazne).

Pomoćnik načelnika
Huso Herco
0 0