Zapisnici

Zapisnik sa dvadeset i četvrte redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

11.01.2019 10:43
Slika
 
Broj: 01/1-02-3131/18
Breza, 29.11.2018. godine

Z A P I S N I K

Sa DVADESETČETVRTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 28.11.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza- Sala Općinskog vijeća.

Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.

Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 19 vijećnika.

Opravdano odsutna Jekalović Amina a vijećnik Bajrić Fetah najavio kašnjenje.

Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomoćnici Općinskog načelnika: Smajila Omerhodžić, Meliha Beširević, Salih Hasanspahić, Herco Huso, predstavnici koordinacionog tima za izradu Strategije Amela Tutnjević-Gačanović i Dervišević Eldina, predstavnica firme „Firing“ d.o.o Visoko Melina Karamehić, predsjednik Etičkog odbora, predsjednik SDP stranke općinski odbor Breza te predstavnik radio Breze.
0 0