Zapisnici

ZAPISNIK sa dvadeset i pete redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

07.02.2019 10:44
Slika
 
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
Broj: 01/1-02-3399/18
Breza, 27.12.2018. godine

Z A P I S N I K

Sa DVADESET I PETE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 26.12.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza - Sala Općinskog vijeća.

Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 18 vijećnika.
Opravdano odsutan Salčinović Fikret a kašnjenje su najavili vijećnici Bajrić Fetah i Selma Beširević.
Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomoćnici Općinskog načelnika: Smajila Omerhodžić, Meliha Beširević, Salih Hasanspahić, Herco Huso, predstavnica firme „Firing“ d.o.o Visoko Melina Karamehić, predstavnici Etičkog odbora, predsjednici političkih partija te predstavnici medija.
0 0