Zapisnici

Zapisnik sa sedamnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća

 

25.05.2018 10:39
Slika
 
Broj: 01/1-02-1076/18
Breza,14.05.2018.godine

ZAPISNIK

Sa SEDAMNAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 25.04.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.

Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 19 vijećnika. Opravdano odsutan vijećnik Sokić Dževahid, a vijećnik Bajrić Fetah najavio je kašnjenje na sjednicu.
0 0