Info

Dokument okvirnog Budžeta Općine Breza za period od 2025. do 2027. godine

 

10.07.2024 11:18
Slika
 
U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine FBiH“ broj: 102/13, 9/14-isp., 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), pripremljen je Dokument okvirnog budžeta (DOB) koji je dio pristupa Srednjoročnog okvira rashoda za period od 2025. do 2027. godine. Ovaj dokument je izlazni rezultat srednjoročnog procesa planiranja i izrade budžeta po metodologiji „10 koraka“, koja je zasnovana na najboljim međunarodnim iskustvima.

Izrada Dokumenta okvirnog budžeta za trogodišnji period postala je uobičajena praksa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da se temelji na prioritetima i politikama Vlade, Dokument okvirnog budžeta je koristan instrument u stvaranju kvalitetnijeg strateškog osnova za raspodjelu budžetskih sredstava.

Dokument okvirnog budžeta za period 2025.-2027. godine izlaže fiskalnu strategiju i budžetske planove za sljedeće tri godine i ima za cilj da razvije bolju stratešku osnovu za pripremu budžeta. DOB predstavlja preliminarni okvirni Nacrt budžeta za 2025. godinu, te daje okvirna predviđanja za 2026.-2027. godinu. Osnova za izradu budžeta zasniva se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja, te prognozi prihoda i rashoda za godine koje su obuhvaćene Dokumentom okvirnog budžeta.

Ciljevi Dokumenta okvirnog budžeta su:

a) racionalnija javna potrošnja;
b) uspješnije određivanje prioriteta pri alokaciji javnih resursa, i
c) efikasnije korištenje raspoloživih resursa.

Budžetski prioriteti za period od 2025. do 2027. godine:
- Stabilizacija i konsolidacija Budžeta Općine Breza – planiranje i izdvajanje sredstava za smanjenje ukupnog deficita Budžeta Općine Breza iz prethodnih godina
- Reorganizacija lokalne općinske uprave
- Budžetska disciplina i jačanje fiskalne odgovornosti korisnika budžetskih sredstava (potrošačkih jedinica, Općinski načelnik i Općinske službe)
- Uspostava i vođenje trezorskog načina poslovanja s budžetskim korisnicima i uspostava internog sistema kontrole i nadzora nad utroškom sredstava svih budžetskih korisnika
- Unapređenje transparentnosti u upravljanju javnim finansijama - uspostavljanje sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK- Strategija upravljanja rizicima, Mapa procesa...)
- Isplata plata uposlenika i naknada općinskih vijećnika u skladu s pozitivnim zakonskim propisima
- Izdvajanja za prijem i podrška odrađivanju volonterskog staža, akademski obrazovanih mladih ljudi
- Koordinacija i pojačane aktivnosti svih korisnika budžetskih sredstava u prikupljanju javnih prihoda sa svih nivoa vlasti
- Digitalizacija i postepeni prelazak na zelenu i kružnu ekonomiju
- Izdvajanja za socijalna davanja i poboljšanje zdravstvenih uslova stanovništva
- Poboljšanja uslova zaštite stanovništva od prirodnih i ljudskih nepogoda
- Subvencije za rješavanje steriliteta kod bračnih parova koji žele formirati porodicu
- Izdvajanja za stipendiranje srednjoškolaca i studenata
- Daljnja podrška poljoprivrednoj proizvodnji
- Subvencije za jačanje kapaciteta i razvoja malih i srednjih preduzeća
-Promocija domaćih proizvoda i stvaranje uslova za jačanje turizma
- Pripreme za uvođenje i uspostavljanje sistema korištenja Javno-privatnog partnerstva
- Stvaranje industrijskih i poslovnih zona – uslov za razvoj malih i srednjih preduzeća kao osnov za upošljavanje mladih ljudi
- Dovršetak izgradnje Sportske dvorane Mahala, kao i jačanje nevladinog sektora
- Infrastrukturna davanja – rekonstrukcija primarne i sekundarne mreže vodovodnih i kanalizacionih sistema, uređenje kanalizacionih sistema (izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda), asfaltiranje putnih komunikacija, proširenje javne rasvjete, proširenje – dogradnja prostorija na zgradi Organa uprave Općine Breza (za potrebe smještaja Dispečerskog centra pri Službi civilne zaštite i JU Centar za socijalni rad Breza) izgradnja zgrade za JP „Komunalno“ d.o.o. Breza i pretovarne stanice, rješavanje odvoza otpada, modernizacija Komunalnog preduzeća, rekonstrukcija fiskulturne sale u OŠ "Enver Čolaković"...

U skladu sa članom 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) nakon usvajanja od strane Općinskog načelnika, ovaj dokument bit će dostavljen Općinskom vijeću Općine Breza kao informacija i objavljen na web stranici Općine Breza.

Dokument okvirnog Buždeta Općine Breza za period od 2025. do 2027. godine - PREUZETI
0 0