Javni pozivi

Slika
Javna rasprava će se održati u sali općinskog vijeća Breza 17.07.2018.godine sa početkom u 11 sati
Slika
Općinsko vijeće Breza, na sjednici održanoj dana 30.05.20187. godine, donijelo je zaključak o stavljanju na javni uvid i provođenje

Poziv na javnu raspravu

09.05.2018 12:27
Slika
Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća broj: 01/1-02-1139/18 o utvrđivanju Nacrta Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti, kao i Zaključka Općinskog vijeća broj: 01/1-02-1140/18 o utvrđivanju Nacrta Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Općine Breza za per...
Slika
Predmet Javnog oglasa je javna površina u Brezi, ulica Bosanska, dio k.č. broj: 767/1 k.o. Breza (n.p.), na kojoj se može montirati plato za postavljanje stolova i stolica
Slika
Općina Breza je nakon potpisivanja Protokola o saradnji između Općine Breza i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pristupila izradi Strategije razvoja općine Breza
0 0