Slika
Organizuje se javna rasprava o Nacrtu elaborata zona sanitarne zaštite za izvorišta „Mahmutović Rijeka“ i vodozahvat rijeke Misoča - usklađivanje sa zakonskim propisima
Slika
Raspisuje se Javni poziv za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području Općine Breza
Slika
Općinsko vijeće Breza je na sjednici održanoj dana 27.03.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01/1-02-322/19, kojim je utvrđen Nacrt Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda
Slika
OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: Usluge godišnje nabavke časopisa za potrebe Općine Breza u 2019.godinu.
Slika
Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Breza, broj: 01/1-02-146/19 o utvrđivanju Nacrta Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje

Javni pozivi

0 0