Slika
Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50 posto najniže neto plate za mart 2020. godine. Pravo na subvenciju imaju pravna i fizička lica registrirana za obavljanje dj...
Slika
Broj: 01/2-04-686/20 Breza: 02.04.2020. godine J A V N I  P O Z I V za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu 2020. godine I PREDMET POZIVAPozivaju se domaćinstva sa područja općine Breza, koja su zainteresirana za proljetnu sjetvu za vlastite potrebe, a nisu u mogućnosti da nabave sjem...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-687/20 Breza, 02.04.2020. godinePoziv općinama – priprema liste poljoprivrednika za proljetnu sjetvu U skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja nesreće prouzrokovane pojavom COVID-19, kojom je donesena mjera koja podrazumijeva podršku proljetnoj i jese...
Slika
Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Transfer za sport“
Slika
Raspisuje se javni poziv za predlaganje: projekata iz oblasti kulture, omladinskih projekata i projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika koji će se sufinansirati iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini.

Javni pozivi

0 0