Slika
Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
Slika
Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava iz Budżeta Općine Breza u svrhu ublažavanja posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa (COVID-19) privrednim subjektima na području Općine Breza
Slika
Dokumenti „Nacrta Regulacionog plana „POLJICE“, se stavljaju na javni uvid u periodu od 08.06.do 08.07.2020. godine
Slika
Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50 posto najniže neto plate za mart 2020. godine. Pravo na subvenciju imaju pravna i fizička lica registrirana za obavljanje dj...
Slika
Broj: 01/2-04-686/20 Breza: 02.04.2020. godine J A V N I  P O Z I V za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu 2020. godine I PREDMET POZIVAPozivaju se domaćinstva sa područja općine Breza, koja su zainteresirana za proljetnu sjetvu za vlastite potrebe, a nisu u mogućnosti da nabave sjem...

Javni pozivi

0 0