Javni pozivi

Slika
Glavna javna rasprava će se održati 13.04.2017.godine (četvrtak) u sali Općinskog vijeća u Brezi sa početkom u 16:15 sati
Slika
Glavna javna rasprava će se održati 13.04.2017.godine (četvrtak) u sali Općinskog vijeća u Brezi sa početkom u 16:15 sati.
Slika
Općinski sud u Visokom najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine Vareš, Breza, Kamenice, Gornja Breza, Podgora, Sutješćica, Mahala, Župča
Slika
Na sjednici Općinskog Vijeća održanoj 22.02.2017. godine utvrđen je Nacrt Budžeta Općine Breza za 2017. godinu.
Slika
Na osnovu Zaključka Vijeća općine Breza broj: 01/1-02-190/17 o utvrđivanju Nacrta Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu 15.03.2017. do 15.03.2018.godine
0 0