Zapisnici

Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 21 vijećnik.
Slika
DEVETA REDOVNA SJEDNICA Općinskog vijeća održana je dana 30.08.2017. godine sa početkom u 16:30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
Slika
Broj: 01/1-02-2080/17 Breza, 28.08.2017. godine   Z A P I S N I K   sa OSME REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 26.07.2017. godine sa početkom u 16:30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.                         Sjednicom je predsjedavao...
Slika
Zapisnik sa sedme redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 28. 06. 2017. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza - Sala Općinskog vijeća. Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici...
Slika
Broj: 01/1-02-695/17 Breza, 26.04.2017. godine Z A P I S N I K   sa ČETVRTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 29.03.2017. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.                         Sjednicom je predsjedavao...
0 0